Algemene Voorwaarden

 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van LeBlanc Design. Afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Door te registreren of te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van LeBlanc Design. Indien er een actie van toepassing is raden we je aan om de actievoorwaarden te lezen.
 
Wij verzoeken je vriendelijk de  algemene voorwaarden aandachtig door te lezen. De volledige algemene voorwaarden kun je ook hier downloaden als PDF-bestand. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

 

 

LeBlanc Design Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor digitale

transmissiestoringen door derden. LeBlanc Design is evenmin

aansprakelijk voor schade(n) ontstaan door het gebruik van deze website

O de Wit-Snijder

LeBlanc Design

KvK 57679509

April 2013

 

 

ALGEMENE LEVERINGS-,BETALINGS-EN INKOOPVOORWAARDEN LEBLANC DESIGN

 

 

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN Deze algemene leverings-,betalings- en inkoopvoorwaarden zijn bij uitsluiting van

andere algemene voorwaarden van toepassing op alle met LeBlanc Design aangegane overeenkomsten, alsmede op de door

deze gedane aanbiedingen.

 

2. OFFERTE EN OVEREENKOMST Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

Deze worden eerst verbindend na schriftelijke bevestiging zijdens LeBlanc Design. Alle bij de aanbieding

verstrekte tekeningen en gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk doch slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk bevestigd.

De overeenkomst komt

tot stand door acceptatie van de offerte zijdens de koper/opdrachtgever. De overeenkomst is tevens van

kracht zodra (aan)betaling van/op (deel)fakturen door koper/opdrachtgever is gedaan. Toepasselijkheid van gehanteerde

inkoopvoorwaarden zijdens de koper/

opdrachtgever en/of leveringsvoorwaarden van derde(n) worden op voorhand afgewezen

tenzij schriftelijk anders vooraf is overeengekomen.

 

3. WIJZIGINGEN Alle wijzigingen in reeds tot stand gekomen overeenkomsten zijn eerst dan van kracht, wanneer deze door

LeBlanc Design schriftelijk zijn bevestigd. Alle kosten welke uit de wijzigingen voortvloeien, komen voor rekening van de koper/opdrachtgever.

 

4. ANNULERING Na acceptatie van de offerte door de koper/opdrachtgever voor bestellingen in de online winkel van LeBlanc Design is annulering wettelijk binnen 14 dagen mogelijk. Zie ook de link op onze site " Annuleren- Restitutie".

 

4.1 ANNULEREN-RESTITUTIE In het kader van de Wet " Kopen op Afstand" heeft u als consument bij het doen van aankopen via internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product. Wat houdt dat nu in? Afkoelingsperiode of bedenktijd:Wanneer u bij ons online een product koopt heeft u 14 dagen bedenktijd om uw aankoop zonder opgaaf van reden terug te sturen. Als het geretourneerde product door ons is ontvangen controleren wij de staat van het product en als alles in orde is storten wij uw aankoopbedrag inclusief verzendkosten*terug., de overeenkomst is dan beëindigd. Wanneer het product wordt omgeruild blijft de overeenkomst gewoon van kracht. Echter wanneer zich onderstaande situaties voordoen behoudt LeBlanc Design het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen. 1.Het product komt beschadigd terug2.Het product zichtbaar gebruikt is3.Product komt ondeugdelijk terug4.Het product komt incompleet terug5.Het product wijkt af van het aan u geleverde product6.De verpakking is ondeugdelijk open gemaakt. ( Bijvoorbeeld: gescheurd zonder dat het nodig is om de verpakking zo te openen)7.Product is niet binnen de geldende termijn teruggestuurd Koopovereenkomst beëindigen:Wanneer u binnen 14 dagen bedenktijd besluit om de koopovereenkomst te beëindigen stuur dan een email naat info@leblancdesign.org met onderstaande informatie. Of download het formulier via onze website. Op het moment dat u van ons de bevestiging ontvangt heeft u 14 dagen de tijd om het product(en) te retourneren.

 

*Dit zijn de verzendkosten die u aan ons heeft betaald.

 

Info formulier beëindiging koopovereenkomst.

-Uw naam

-Uw email adres

-Uw telefoonnummer

-Uw ordernummer

-wat wilt u doen? (Ontbinden of ruilen)-Uw rekeningnummer

-Reden van retour-Omschrijving

 

 

4.2 ANNULERING na acceptatie van het te maken "persoonlijke werk" door de koper/opdrachtgever is annulering hiervan niet meer mogelijk dan met schriftelijke toestemming van LeBlanc Design, zulks tegen een door haar naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen prijs en onder voldoening van de door LeBlanc Design tot aan het moment der annulering gemaakte kosten. Indien geen overeenkomst tot stand komt, dan wel de overeenkomst door de koper/opdrachtgever wordt geannuleerd, is deze gehouden alle met de koop en/of opdracht verband houdende ontwerpen, tekeningen en concepten, alles in de ruimste zins des woords, binnen vijf dagen nadat LeBlanc Design schriftelijk met de annulering accoord is gegaan, aan deze te retourneren, bij gebreke waarvan LeBlanc Design gerechtigd is tot een onmiddellijk, ten laste van de koper/opdrachtgever, opeisbare boete van € 500,-per dag.

 

5. PRIJZEN Alle overeenkomsworden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.Indien,

overeenkomstig het onder 3 van deze voorwaarden bepaalde, wijzigingen in de overeenkomst optreden, is LeBlanc Design

steeds gerechtigd alsdan opgetreden prijsverhogingen, door welke oorzaak en op welk moment ook ontstaan, door te berekenen.

 

6.1 BETALING Betaling dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te geschieden, zonder dat de koper/opdrachtgever enig

recht op korting en/of compensatie kan toepassen. Reclames of niet door LeBlanc Design geaccordeerde annuleringen,

schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 

6.2 RENTE LeBlanc Design is gerechtigd de koper/opdrachtgever, die ingebreke blijft tijdig aan haar betalingsverplichtingen te

voldoen, een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum, tot aan

de dag der algehele voldoening, welke rente tot de dag der algehele voldoening wordt berekend over het volledige

factuurbedrag, alsmede over de op grond van deze overeenkomst verschenen kosten.

 

6.3 INCASSOKOSTEN Alle kosten van invordering, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de

koper/opdrachtgever, zulks met een minimum van 15% van de hoofdsom, exclusief B.T.W. en exclusief de inmiddels

verschenen rente. Onder de kosten van invordering zijn nadrukkelijk tevens begrepen de kosten van rechtsbijstand, welke

LeBlanc Design ter invordering zal moeten maken.

 

6.4 OPSCHORTING EN ANNULERING Indien de koper/opdrachtgever in gebreke is met betaling van een opeisbare vordering,

heeft LeBlanc Design het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten of te

annuleren totdat betaling, met inbegrip van de door wanbetaling ontstane rente en kosten, is geschied.

 

6.5 KREDIETWAARDIGHEID Indien LeBlanc Design voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen ontvangtomtrent verminderde kredietwaardigheid van de koper/ opdrachtgever, dan heeft zij het recht niet te leveren en/of haar

werkzaamheden op te schorten totdat zijdens de koper/opdrachtgever deugdelijk zekerheid is gesteld voor betaling van al

het geen aan LeBlanc Design op grond van de overeenkomst verschuldigd was, en/of zal worden.

 

7. KWANTITEITEN De koper/opdrachtgever is gehouden in geval van drukwerk een marge van 10% meer of minder geleverd

drukwerk te accepteren, met dien verstande dat deze afwijkingen in de kwantiteiten naar rato zullen worden verrekend. LeBlanc

Design behoudt zich het recht voor, na te komen in deelleveringen. Elke deellevering kan worden gefactureerd en dient met

inachtneming van het bepaalde onder 6 van deze voorwaarden te worden voldaan.

 

8. LEVERING LeBlanc Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van te late levering. Indien de levering niet tijdig kan

geschieden, zal LeBlanc Design hiervan onverwijld mededeling doen aan de koper/opdrachtgever, onder vermelding van de

periode waarmee de leveringstermijn wordt verlengd. De koper/opdrachtgever komt geen recht toe de overeenkomst te

annuleren, indien de leveringstermijn zijdens LeBlanc Design wordt overschreden.

 

9. PRODUKTIEMIDDELEN Zet en werkvormen, clichés, films, commercials e.d., welke zijn gemaakt en/of gebruikt tenbehoeve van de koper/opdrachtgever en welke daartoe door LeBlanc Design zijn vervaardigd, blijven eigendom van LeBlanc Design.

Laatstgenoemde is niet verplicht deze produktiemiddelen te bewaren en/of aan de koper/opdrachtgever ter beschikking

te stellen, voorzover zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen. Derde(n) zijn niet gerechtigd productiemiddelen te vernietigen,

daarmee gehouden deze in bruikleen genomen productiemiddelen te bewaren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

10. AFWERKING 10.1 Geringe afwijkingen bij (kleuren )druk, in kwaliteit, letter type, kleur, hardheid, dikte, satinage, enz., geven

de koper/opdrachtgever geen reden tot afkeuring. Verschillen tussen matchprint (sluitproef) en sanitage geven de

koper/opdrachtgever eveneens geen reden tot afkeuring. Een persproef alleen sluit afwijking

en in sanitage uit. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; erkan niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. 10.2 Teksten en/of instructies van een koper/opdrachtgever worden verwerkt

10.3 Voor papier zijn, binnen de overeenkomst genoemde grenzen, afwijkingen in het gramsgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar. 10.4 Voor overige zaken aangaande drukwerk welke niet zijn vermeld, hanteert LeBlanc Design de laatst geldende leveringsvoorwaarden voor de bNO, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

 

11. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT Alle kosten welke door LeBlanc Design dienen te worden gemaakt in verband met een

door de koper/opdrachtgever verlangde wijziging, welke eerst na totstandkoming van de definitieve opdracht is verstrekt, komen

voor rekening van de koper/opdrachtgever. Mondeling of telefonisch doorgegeven wijzigingen in de tekst, layout e.d. komen,

voor wat betreft de eventuele foutieve uitvoering daarvan, geheel voor risico van de koper/opdrachtgever. LeBlanc Design aanvaardt te dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.

 

12. UITBESTEDING De koper/opdrachtgever machtigt LeBlanc Design om de opdracht door (een) door haar aan te wijzen derde(n), op een door haar gewenst tijdstip, te laten uitvoeren. De koper/opdrachtgever gaat accoord met overdracht doorLeBlanc Design aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Koper/opdrachtgever vrijwaart LeBlanc Design van elke aanspraak welke derden jegens LeBlanc Design zouden kunnen doen betrekking hebbende op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamhedendoor bemiddeling van LeBlanc Design die zij voor koper/opdrachtgever heeft verricht. De koper/opdrachtgever is voorzover zijzelf bemiddelt en/of in contact treedt met derde(n) en alvorens een productieproces in werking testellen, gehouden een kleurenproef en/of mok-up te laten vervaardigen van films, clichés en/of digitale informatie door deze derde(n), indien een proef niet bijgeleverd is en/of ontbreekt, om welke reden dan ook. Derden zijn verplicht een ingangscontrole te waarborgen.

 

13.VERVOER EN VERZEKERING Vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

Verzekering van het transport komt voor rekening van de koper/opdrachtgever en zal alleen dan zijdens LeBlanc Design

geschieden, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

14.RECLAMES 14.1 De koper/opdrachtgever heeft het recht van reclame tot drie dagen na ontvangst van de levering. Bijadvertenties geldt een termijn van twaalf uur na het uitkomen van de betreffende advertentie.14.2 Indien binnen de sub. 14.1 genoemde termijn is gereclameerd, zal LeBlanc Design door de koper/opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld delevering te controleren. Indien de klacht door LeBlanc Design gegrond wordt bevonden, zal zij te harer keuze delevering vervangen, dan wel een schadevergoeding naar billijkheid aanbieden, welke in elk geval niet hoger zal zijn dan het haartoekomende honorarium.14.3 LeBlanc Design is niet gehouden tot vergoeding van schaden, kosten en/of interessen, anders dan sub 14.2 omschreven. De koper/opdrachtgever komt geen recht tot ontbinding van de overeenkomst toe, terwijl hij evenmingerechtigd is tot compensatie of het nalaten van gehele of gedeeltelijke betaling.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID 15.1 LeBlanc Design is behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interessen die mochten ontstaan als direkt of indirekt gevolg van: a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. daden of nalatigheden van de koper/opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;c. fouten en/of gebreken in een ontwerp, die door de koper/opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp, niet zijn geconstateerd.15.2 De aansprakelijkheid van LeBlanc Design is, ongeacht de werkelijke hoogte van de tengevolge van haar wanprestatie opgetreden schade, uitdrukkelijkbeperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Alle andere kosten, schaden en/of interessen in welke vorm of hoedanigheid ook opgetreden, blijven uitdrukkelijk voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.15.3 Dit artikel is tevens van toepassing op meerwerk.

 

16.OVERMACHT Als overmacht zullen onder meer gelden stakingen, computerstoringen, uitsluitingen en overheidsmaatregelen in of ten aanzien van LeBlanc Design, dan wel haar leveranciers en voorts alle omstandighedenwaardoor naar billijkheid nakoming van de verplichtingen van LeBlanc Design niet kan worden verlangd, zulks ongeacht ofbedoelde omstandigheden reeds ten tijde van het sluiten der overeenkomst ter kennis waren of hadden moeten zijn vanLeBlanc Design. In geval zich een situatie van overmacht voordoet, is het ter keuze van LeBlanc Design de overeenkomst teannuleren, dan wel deze tot nader order op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Aan de koper/opdrachtgever komt een dergelijk recht niet toe.

 

17.EIGENDOMSVOORBEHOUD 17.1 Zolang door LeBlanc Design geen volledige betaling is ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van LeBlanc Design. Derde(n) zijn niet gerechtigd productiemiddelen te vernietigen, daarmee gehoudendeze in bruikleen genomen productiemiddelen te bewaren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.17.2 LeBlanc Design heeft het recht deze goederen terug te halen, indien de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet geheel nakomt, indien dezeliquidert, hetzij in staat van faillissement geraakt, jegens hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel wanneer deze goederen onder beslag worden gelegd. LeBlanc Design heeft het recht om op voorhand derde(n) aansprakelijk te houden voorhet, om welke reden dan ook, vernietigen en/of zoekraken van de door haar in bruikleen verstrekte productiemiddelen.

 

18. RECLAME-UITINGEN De koper/opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij goederen en/of diensten,welke hij van LeBlanc Design heeft betrokken, aanprijst en/of onder de aandacht van derden brengt. LeBlanc Design wordtuitdrukkelijk gevrijwaard door koper/opdrachtgever voor aanspraken van derden, die gebaseerd zijn op door de koper/opdrachtgever gehanteerde uitingen jegens derden, indien deze uitingen niet in overeenstemming zijn met hetgeen doorLeBlanc Design over de aard en hoedanigheid van de dienst en/of het product aan de koper/ opdrachtgever is medegedeeld.

 

19. GESCHILLEN Alles uit hier bovengenoemde overeenkomst voortvloeiende geschillen, zullen worden beslecht naar Nederlands Recht en worden gebracht voor de Arrondissementsrechtbank ter vestigingsplaats van LeBlanc Design.

 

LeBlanc Desing®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar de Wit-Snijder

Apeldoorn

06-37445376

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Kamer van Koophandel

5767.9509

BTW NL.100111142.B01

Copyright© 2015 by LeBlanc design. Alle rechten voorbehouden.